Köpvillkor

1. Företagsinformation

Bluegaz är ett varumärke som ägs av Bluegaz AB, organisationsnummer 556582-5253
Adress: Kantyxegatan 25 E, 213 76 Malmö.

2. Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Bluegaz. För företagskunder gäller Köplagen. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsidawww.kov.se.

3. Beställning

När du registrerat en order hos Bluegaz.se och Bluegaz accepterat ordern träffas ett avtal mellan dig och Bluegaz. Orderbekräftelse skickas till den e-postadress du registrerat. För det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Bluegaz lider ekonomisk skada, polisanmäls. Personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i GDPR, läs mer under vår integritetspolicy.

Bluegaz förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har Bluegaz rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Bluegaz skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. Värdekoder kan ej kombineras med varandra.

4. Betalning

Moms ingår i alla priser. Alla våra betalningar hanteras av Svea Bank AB (publ), organisationsnummer 556158–7634. Som kund kan du betala med kort, direktbetalning samt mot faktura och som privatkund kan betalning även göras mot avbetalning. Betalningstid för faktura är 14 dagar och från och med det datum då varorna skickas från Bluegaz. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 60 SEK samt dröjsmålsränta om 2% per månad. Har du inte handlat med Svea Bank tidigare kommer det vid köpet att göras en mikroupplysning för att vi skall kontrollera din kreditvärdighet. Svea Bank uppfyller kraven för PCI DSS och innehar SSL-certifikat.

Företagsfaktura
Följande gäller för kunder som handlar i egenskap av företag och väljer betalning via faktura (“företagsfaktura”).
 
Kreditprövning: Vid ansökan om betalning via företagsfaktura genomförs sedvanlig kreditprövning, vilket kan innebära att en kreditupplysning inhämtas.
 
Betalningsvillkor: Förfallodatum och övriga villkor för företagsfaktura framgår av fakturan. Vid fakturabetalning ska betalningen ha mottagits senast 30 dagar från fakturadatum (eller det datum som framgår av fakturan). Vid dröjsmål med betalning tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta om 2 % per månad från förfallodatum till dess full betalning sker.
 
Överlåtelse: Samtliga företagsfakturor kommer att överlåtas till Svea Bank AB, 556158-7634 (“Svea Bank”). Alla betalningar med anledning av fakturan ska erläggas till Svea Bank.
 
GDPR: Vid betalning via företagsfaktura kommer fakturan att överlåtas till Svea Bank AB och vi delar då företagskundens personuppgifter med Svea Bank. Svea Bank är personuppgiftsansvarig för de fordringar som vi har överlåtit till Svea Bank. För detaljerad information om Svea Banks behandling av personuppgifter, vänligen läs vidare i Sveas dataskyddsinformation som finns tillgänglig på https://www.svea.com/dataskydd eller kontakta Svea via post 169 81 Solna, telefon 08-514 931 13 eller swp@svea.com. Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com.

5. Leverans

Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt av Bluegaz. För transport anlitas DB Schenker och DSV.

Väger ditt paket över 20 kg kolli så skickas paketet som hemleverans via DSV.
Väger ditt paket under 20 kg kolli så skickas paketet till ombud via DB Schenker.

OBS: Vid hemleverans, boka ditt paket inom 3 arbetsdagar eftersom DSV annars tar ut en extra lagerhyra.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Bluegaz köpevillkor. 

Bluegaz erbjuder fri frakt på beställningar över 1000 kr.

På Bluegaz är det enbart möjligt att beställa och få levererat inom Sverige. För beställningar till andra länder, var vänlig kontakta oss på telefon 040 – 21 40 00 eller via info@bluegaz.se

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Bluegaz, debiteras en avgift om 249 kr för paket och 899 kr för pall för Bluegaz kostnader i samband med returhantering och frakt. Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

6. Reklamationer

Det är lämpligt att kunden kontrollerar leveransen vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Bluegaz på telefon 040 – 21 40 00 eller via info@bluegaz.se och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras. Vid godkänd reklamation bekostar Bluegaz frakten. Konsumenten har 3 års reklamationsrätt. Reklamation av skador som uppstått i transporten (transportskador) måste anmälas till vår kundservice inom 4 arbetsdagar.

7. Garanti

Om inget annat anges har du 2 års garanti på produkter du köper av oss. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin ska gälla.

8. Ångerrätt

Privatkunder har rätt att ångra köpet inom 14 dagar. I det fall varan är använd och inte längre i oförändrat skick kan avdrag på återbetalningen göras på mellan 15-80%. Om varan p.g.a. felaktig användning förlorat sin avsedda funktion sker inte någon återbetalning. För full återbetalning ska varan kunna säljas som ny och varan och dess originalförpackning ska återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall anmälan göras via info@bluegaz.se på Bluegaz.se. Returfrakten bekostas av kunden. Konsumenten har ansvar för varan vid eventuell returtransport. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det konsumenten som bär ansvar för detta och Bluegaz har rätt att vägra återbetalning. I fall av återbetalning, betalas pengarna inom 14 dagar från den dag då Bluegaz mottagit meddelandet. Konsumenten kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller tills konsumenten har lämnat bevis på att varan återsänts. Ifall av frågor kan kunden kontakta Bluegaz kundservice via info@bluegaz.se.

I de fall produkten är specialtillverkad för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Ångerrätt gäller ej för företagskunder.

9. Avbeställning

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Konsumenten har rätt att avbeställa fram tills dess att konsumenten mottagit varan alternativt ankommit till ombud. Dock kan Bluegaz ta ut en skälig avgift för detta. Ifall avbeställning sker efter varan lämnat vårt lager krävs en avgift på minimum 199 SEK eller faktisk logistikkostnad. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Bluegaz.

10. Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Bluegaz egendom tills dess full betalning erlagts.

11. Ansvar för fel

Bluegaz ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Bluegaz bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

12. Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Bluegaz kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Bluegaz befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

13. Tvist

Konsument: Tvist i anledning av detta avtal prövas av Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Företagskund: Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Överstiger inte tvisteföremålets värde hundra gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (”Beloppsgränsen”), ska SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde Beloppsgränsen, ska Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan Beloppsgränsen och 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften. Svensk lag ska tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Bluegaz följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.